Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren, Super Famicom.

Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren, Super Famicom.

Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!, Nintendo 64.

Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!, Nintendo 64.

Shiren the Wanderer.

Shiren the Wanderer.