Puyo Pop / Puyo Pop Tsu, Neo-Geo Pocket.

Puyo Pop / Puyo Pop Tsu, Neo-Geo Pocket.