Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren, Super Famicom.

Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren, Super Famicom.

Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren, Super Famicom.

Fushigi no Dungeon 2: Fuurai no Shiren, Super Famicom.

Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!, Nintendo 64.

Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!, Nintendo 64.

Famicom Jump II.

Famicom Jump II.

Zombi Daisuki, Nintendo DS.

Zombi Daisuki, Nintendo DS.

Dragon Warrior II.

Dragon Warrior II.

Shiren the Wanderer.

Shiren the Wanderer.